centos kvm创建虚拟机

释放双眼,带上耳机,听听看~!

话不多说,开始:

yum install vim wget net-tools ntpdate gcc -y
curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
curl -o /etc/yum.repos.d/epel.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.repo
sed -i '/aliyuncs.com/d' /etc/yum.repos.d/*.repo
yum makecache fast
yum -y install kvm virt-* qemu-kvm libvirt virt-install bridge-utils virt-manager libguestfs-tools-c qemu-img qemu-kvm-tools libguestfs-tools dejavu-lgc-sans-fonts qemu-guest-agent -y
systemctl enable libvirtd.service && systemctl restart libvirtd.service && systemctl status libvirtd.service
mkdir kvm
mkdir kvm/iso 
mkdir kvm/img
mkdir kvm/soft

virsh destroy    虚拟机名    #关闭虚拟机
virsh undefine   虚拟机名    #删除虚拟机
virsh start     虚拟机名    #开启虚拟机
virsh  list  --all 显示所有虚拟机
virsh  console   虚拟机名    #连接虚拟机

给TA买糖
共{{data.count}}人
人已赞赏
瞎折腾

腾讯QQ图片直链(可做图床)

2018-3-17 14:35:02

瞎折腾

GoogleDrive+Aria2+gdindex

2019-5-11 12:37:31

0 条回复 A文章作者 M管理员
  暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索